Innova. Houvast bij verandering.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Innova Consultancy

1. Definities
De opdrachtgever: degene die zich schriftelijk jegens Innova verbindt tot het door Innova doen verrichten van werkzaamheden
Innova: Innova Consultancy, Lavendelstraat 60, 2034 MJ Haarlem

2. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Innova en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3. Grondslag offertes
Offertes van Innova zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden heeft verstrekt. Innova zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Innova nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Innova betrokken (zullen) zijn.

5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Innova geschiedt in onderling overleg.

6. Vervanging van uitvoerende medewerker(s)
Innova kan in overleg met de opdrachtgever de medewerker(s) die de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren vervangen. Deze vervanging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Vervanging van één of meer medewerkers van Innova op verzoek van de opdrachtgever kan in overleg met Innova plaatsvinden.

7. Tarieven en kosten van de opdracht
Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Innova geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.

8. Betalingsvoorwaarden
Van het overeengekomen offertebedrag kan 25% (vijfentwintig procent) bij totstandkoming van de opdracht in rekening gebracht worden. Voor het overige worden alle kosten die samenhangen met de in enige maand uitgevoerde werkzaamheden, per maand achteraf in rekening gebracht. De betalingstermijn van de facturen is dertig dagen. Indien declaraties niet binnen dertig dagen na factuurdatum zijn betaald dan behoudt Innova zich het recht voor om de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Indien betaling achterwege blijft kan Innova met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeen komen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever dan zal Innova de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk dan zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Innova worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Innova verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Innova kan dan ook niet exact van tevoren aangeven wat de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Innova daarover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Innova vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Innova mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn aan te rekenen, voltooiing van de opdracht niet in redelijkheid kan worden gevergd. Innova houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Annulering
In geval van annulering van een overeengekomen op­dracht of deel van een opdracht heeft Innova het recht om de tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht, in de eerste vier weken na de annuleringsdatum in rekening te brengen. Ten aanzien van tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoe­ring van de opdracht vanaf de eerst vier weken na de annule­ringsda­tum tot en met de negende week na de annule­ringsda­tum, heeft Innova het recht om 75% van de kosten in rekening te brengen. Ten aanzien van tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoe­ring van de opdracht vanaf de negende week tot en met de dertiende week heeft Innova het recht om 20% van de kosten in rekening te brengen.

Indien door onvoorziene omstandigheden de werk­zaam­heden van een advi­seur geannu­leerd moeten worden, zal in overleg met de op­dracht­ge­ver een andere adviseur de werk­zaamhe­den over­ne­men, dan wel worden de werk­zaamhe­den ver­scho­ven naar andere data. Eventuele kosten voor de huur van accommodatie op geannu­leerde data zijn in dat geval voor reke­ning van Innova.

13. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven eigendom van Innova. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Innova.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht om stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Opdrachtgever verkrijgt het eigendom over het materiaal dat specifiek tot stand komt bij de ontwikkeling en uitvoering van de opdracht, en het recht om dit te vermenigvuldigen en openbaar te maken, echter uitsluitend binnen zijn eigen organisatie en voor eigen gebruik.

14. Vertrouwelijkheid
Innova is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Innova zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Innova aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, dan wel de gehanteerde werkwijze en dergelijke.

15. Aansprakelijkheid
Innova is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet door haar in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Innova voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

16.Klachtenregeling
Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd:

  • Alle klachten van opdrachtgevers worden door de betreffende accounthouder van Innova in behandeling genomen en worden altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Iedere klacht wordt gezien en behandeld als een gelegenheid tot verbetering van het proces.
  • Opdrachtgevers kunnen klachten mondeling, schriftelijk en elektronisch kenbaar maken.
  • Maakt een opdrachtgever aan Innova een klacht kenbaar, dan wordt zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht beschreven door een van beide of beide partijen, met vermelding van de naam van de klager, datum en tijdstip van de klacht.
  • Er wordt door Innova binnen maximaal een week op de klacht gereageerd en het resultaat zal schriftelijk mede worden gedeeld met de opdrachtgever. Dit wordt opgenomen in het klantendossier en zal voor twee jaar worden bewaard.
  • Als er langere tijd voor onderzoek nodig is, wordt de klachthebber binnen een week hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Ook wordt aangegeven dat binnen een maand uitsluitsel gegeven wordt.
  • Beroepsmogelijkheid: er wordt door Innova zo nodig een onafhankelijke derde ingeschakeld, te weten mw. mr. Ruby Boesjes van Boesjes & Wijngaard Advocaten te Haarlem (www.bwlawyers.nl), wier oordeel bindend zal zijn voor Innova VOF en consequenties zullen binnen een maand worden afgehandeld.

17. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.