Innova. Houvast bij verandering.

Hoe kom je van A naar B?

Een werkbare route ontdekken
Een veranderingstraject is een route ontdekken van A naar B. Maar wat is A? Hoe ziet B er eigenlijk uit? Innova onderzoekt en verkent zowel de inhoudelijke als de procesmatige kant van wat er speelt. Met een ‘rondje langs de velden’ zoeken wij aansluiting binnen de organisatie om beelden en opvattingen helder te krijgen en deze gemeenschappelijk te kunnen maken.

Hoe komt effectieve verandering van de grond?
De bronnen van verandering zijn vaak sores of ambitie. In het ene geval is er sprake van problemen en zorgen. In de andere situatie betreft het uitdagende perspectieven en enthousiasme. Innova analyseert waar en waarom werkprocessen vastlopen én hoe een effectieve beweging op gang gebracht kan worden. Samen met opdrachtgevers bepalen we wat er nodig is om doelstellingen te realiseren.

Innova onderzoekt interventiegericht
We onderzoeken altijd zodanig dat er helderheid en houvast ontstaat over welke stappen nodig zijn om de gewenste verandering te bewerkstelligen.

“Met hun persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid vertaalden zij onze kernwaarden naar de weerbarstige praktijk.

Paul FölscheDirecteur Beheerbedrijf, NS Stations

Naar een houdbare verandering

De context is ons vertrekpunt
Typerend voor Innova is dat de context van de organisatie steeds het vertrekpunt is. Samen met opdrachtgevers zoeken we welke factoren van invloed zijn op het bepalen van de strategische koers.

Aandacht voor het verleden
Voor de gewenste slagkracht van de organisatie is het de kunst om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe context stelt immers nieuwe eisen aan mensen en werkwijzen. Bij Innova geven we ook aandacht aan het verleden. Het perspectief van hoe er hier en nu wordt gewerkt, is immers gekleurd door eerdere ervaringen. In het verleden zijn vaak de bron van het succes én de valkuil voor toekomstige ontwikkelingen te vinden.

Op zoek naar houdbare verandering
Het doorbreken van een weerbarstige werkelijkheid kan om een geheel eigen, niet altijd voor de hand liggende aanpak vragen. Houdbaarheid van veranderingen speelt voor Innova een doorslaggevende rol. Vandaar dat naast openlijke en formele aspecten van een organisatie eveneens dieperliggende achtergronden worden verkend.

Sturing en draagvlak
Onze werkwijze kan duidelijkheid geven over waar onbalans gegroeid is tussen denken en doen. Vaak leidt dit ook tot nieuwe inzichten over sturing en het belang van draagvlak binnen de organisatie.

“Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O team is nu zelforganiserend.”

Bert van de VeldenDirecteur Publieke Gezondheid, Veiligheidsregio Kennemerland

De werksituatie als leeromgeving

Mensen vormen de organisatie
Wezenlijk voor succes en betekenis zijn de mensen die samen de organisatie vormen. Dat hangt samen met de wil en vermogen om te (blijven) leren. Innova maakt inzichtelijk wat er aan gedragsverandering mogelijk en nodig is, analyseert blokkades en stimuleert gewenste veranderingen. Daarbij worden zowel individuele als collectieve leerinterventies ingezet.

Werksituatie als leeromgeving
De dagelijkse praktijk is de plaats waar het geleerde moet renderen. Voor ons de reden bij uitstek om de werksituatie als leersituatie te benutten. Innova zoekt in dialoog naar werkvormen en methoden om verandering te stimuleren. Daarbij maken we gebruik van diverse vormen van praktijksimulatie, bijvoorbeeld met professionele trainingsacteurs of met inzet van klanten en hun actuele thema’s.

Meetbare resultaten
Wij vinden dat investeren in ontwikkelen moet leiden tot meetbare resultaten in de praktijk. Vandaar dat we samen met opdrachtgevers zoeken naar gedrags- en bedrijfsindicatoren die de resultaten van interventies zo concreet mogelijk aantonen.

“Elke jaargang levert een aantoonbare Return on Investment voor ons op.”

Saskia van ’t Hof-LooijeManager Learning & Development, Van Oord

Purpose and pleasure

Terug naar het hart van de organisatie
Winstmaximalisatie en onbeperkte groei zijn steeds minder motivators voor werknemers, klanten én aandeelhouders om zich te verbinden met een merk of organisatie. Mensen gaan liever de verbinding met je organisatie aan vanwege de positieve maatschappelijke impact of de bijdrage aan een beter klimaat.

Maar hoe?
Steeds meer ondernemingen geven aan anders te willen werken met meer oog voor duurzaamheid en voor de circulaire economie. Men is zich bewust van de urgentie om beter te zorgen voor de aarde in het besef dat alles met elkaar verbonden is. Daarbij worden antwoorden gezocht op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie, ons product, ons proces, ons dagelijks werk maximaal bijdraagt aan het welvaren van de planeet’.

Purpose and pleasure
Innova levert graag en gedreven een bijdrage aan het versterken van de organisatie als werkgemeenschap waarin mensen daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen. Vooral omdat dit bijdraagt bij een gezonde, duurzame organisatie, waar gezonde mensen werken met een purposeful life. Om dit te bereiken verbinden onze workshops en programma’s de loopbaan van werknemers aan de purpose van de organisatie en hun eigen purpose. Daarmee verhogen wij de verbondenheid met de organisatie en leveren we tegelijkertijd een effectieve bijdrage aan burnoutpreventie.

“Frisse en aanstekelijke formule die mij stimuleerde om concreter na te denken over wat er voor mij toe doet voor voldoening in werk en leven, en dat te bewaken.”

Deelnemer workshop