Privacy statement

Innova Consultancy, hierna te noemen ‘Innova’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lavendelstraat 60
2034 MJ Haarlem
Nederland

Telefoon: 023-5400384
Website: www.innova.nl
Email: privacy@innova.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Innova verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Andere persoonlijke data die u verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Innova verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Tijdens intake en begeleiding verstrekte gegevens en informatie, zowel over werkzaamheden als m.b.t. (persoonlijke en professionele) ontwikkeling
 • Pasfoto voor zover verstrekt tijdens ontwikkelingstrajecten
 • Belbinprofielen

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Innova verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • Innova verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Innova bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Innova verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Innova en hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@innova.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Innova wil u tevens wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Innova neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@innova.nl