Selectie van consultancyprojecten Gert Dammer

PERSOONLIJK PROFIEL

Mijn advieservaring is gebaseerd op een verscheidenheid van veranderkundige projecten voor bedrijfsleven en overheid. Het is inspirerend om processen in hun context te ervaren, leren te begrijpen en in beweging te brengen. Focus is ontwikkeling en realisatie van doelstellingen.

Door mijn bestuurlijke betrokkenheid bij internationale ontwikkelingsprojecten heb ik geleerd bruggen te slaan tussen mensen uit verschillende delen van de wereld. Samenwerken van mensen uit een variëteit van culturen en leefwerelden vraagt om verbinding.

De interactie tussen dienstverlening en hulpverlening heeft een verrijkende invloed op mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. In veranderkundige projecten bij Innova en in mijn bestuurlijke activiteiten krijgt samenwerking een kleurrijk karakter. Projecten waarbij mensen zelf in beweging komen inspireren mij want dan gaat het echt om partnership.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als freelance lecturer ‘International Business Innovation Studies’ Inholland, University of Applied Sciences.

Opleiding: Sociologie (Organisatiesociologie/Organisatieverandering) Universiteit van Leiden.

CONSULTANCY PROJECTEN

Nederlandse Politie
Innovatief project gericht op verbeteren van politieoptreden op straat door het werken met bodycams. Levensechte registratie van agenten in uiteenlopende interacties. Tijdens intervisie en professionele dialoog wordt de impact van interventies geanalyseerd, inclusief feedback.

Freelance Lecturer International Business Innovation Studies

 • Organisation Design & Change, transitions from analysis and design to interventions.
 • Contingency Approach, geared to organic versus mechanistic systems.
 • Co-creation, strategy for sustainable partnerships and mutual benefits in b2b.
 • Rethinking Business for 21st Century, from innovation to implementation.

Mercedes-Benz
Positie van Merdeces-Benz Nederland als franchise- versus ondernemersorganisatie en effecten van marktontwikkelingen op organisatieontwerp, variërend van competitie, coalitie tot co-creatie.

Deloitte Accountancy
Convergerende trends en ontwikkelingen initieerden analyse en verkenning van een business- benadering: integreren van private en publieke organisaties en een effectieve supportstructuur.

Gemeente Den Haag
Gemeente positioneert zich als ‘eerste overheid’ voor dienstverlening aan burgers. Ontwikkeling en implementatie van management development gericht op ‘diversiteit’ van managementtalent.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Positionering en professionalisering van de Audit Departement. Analyse en interpretatie van de nieuwe eisen voor de bedrijfsvoering. Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde auditing.

Provincie Utrecht
Ontwikkelen van en adviseren over de toepassing van procesgericht werken in de samenwerking van Beleid, Uitvoering en Vergunningverlening & Handhaving, gericht op ‘Buiten beter presteren’. 

Reell Precision Manufacturing
Verzoek van internationaal management een analyse te maken van de context van de onderneming. Opzetten van nieuw ondernemingsplan, management-ontwikkeling en waarborgen continuïteit.

Mercedes-Benz
Veranderen van de bedrijfsprocessen en deze in lijn brengen met de nieuwe omvang van de organisatie. Integratie van doelstellingen in HR-processen en in nieuwe structuur. 

Dienst Justitiële Instellingen: Herstructurering Informatiebeveiligingsorganisatie
DJI in staat stellen zorg te dragen voor ongestoorde bedrijfsvoering op basis van de beschikbaarheid en integriteit van informatievoorziening plus institutionalisering van werkwijzen en methodieken.

Dienst Justitiële Instellingen: Efficiency bedrijfsvoering
Efficiency ketenproces Penitentiaire Inrichtingen, Hoofdkantoor en Shared Service Organisaties. Versterken gemeenschappelijke focus, integreren aanpak en professionalisering integrale adviseurs.

Mercedes-Benz
Dealer personen- en bedrijfswagens is een sterk groeiende regionale onderneming. Ambitie om groter marktaandeel te verwerven. Ontwikkelen businessplan gericht op commerciële activiteiten.

Deloitte
Begeleiding van de integratie van accountants- en fiscale activiteiten voor profit en not-for-profit cliënten. Ontwikkeling geïntegreerd bedrijfsproces op basis van middellange termijn doelstellingen.

Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Dienst Justis)
Justis wil de bedrijfsvoering efficiënt, procesgericht vormgeven. Realisatie veranderingsproces zodat de Dienst zich positioneert en profileert als dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van integriteit.

Hexion (voorheen Shell Chemicals)
Nieuw petrochemisch bedrijf door verkoop resins en versatics van Shell Chemicals. Zelfstandig functioneren van de onderneming: samenhang ‘Sales & Marketing’, ‘Manufacturing’ en ‘Technology’.

MKB-sector
Ontwikkeling MKB-bedrijven met landelijke of regionale functie. Rol en positie directeur/eigenaar in ontwikkeling ondernemerschap en/of opvolging, verkrijgen van stabiliteit en spreiding van risico’s.

Ministerie van Veiligheid en Justitie: Directie Justitieel Jeugdbeleid
Reguliere taakstelling van Juridische Zaken wordt uitgebreid met Internationale Zaken. Verschillen zijn aanleiding voor nieuwe werkwijze. Verandering naar een procesgerichte opzet.

CSC Computer Sciences Corporation
De dienstverlening van businessunit ‘Financial Services Group’ richt zich op banken, verzekeringen en pensioenfondsen. Opstellen businessplan voor middellange termijn: missie, visie en strategie.

Ministerie van Veiligheid en Justitie: Ontwikkeling ‘high potentials’
Leergang ‘Leiderschapsperspectief’ is een Management Development investering in topkader van Justitie. Samenhangende pijlers: meten, leren en werken gericht op interne en externe projecten.

Dienst Justitiële Instellingen: Concernstaf Bedrijfsvoering
Ontwikkeling van bedrijfsplan in het kader van de positionering en professionalisering concernstaf. Integratie van afdelingsplannen gericht op een integrale taakstelling van de bedrijfsvoering.

Arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven
Bij rechtbanken en gerechtshoven richten veranderingen zich op effectievere sturingsfilosofie en implementatie van integraal management: visieontwikkeling en implementatieproces.

Horwath, de Zeeuw & de Keizer: Accountants en belastingadviseurs
Onderneming met meerdere vestigingen wil schaalgrootte van dienstverlening uitbreiden. Opdracht gericht op procesbegeleiding, commerciële gerichtheid, kwaliteitszorg en managementsupport.

Grimbergen ‘Constructive Partnership’
Ontwerpen en produceren van installaties, bruggen en betonfabrieken. Herinrichting vraagt analyse van taken, verantwoordelijkheden/bevoegdheden. Ontwikkeling voorstel voor nieuwe organisatie.

Friesland Bank
Integraal traject: zelfstudie, training en support-on-the-job. Professionalisering en commercialisering van ‘frontliners’ op basis van intern kwaliteitsonderzoek en externe klanttevredenheidsmeting.

TNT Worldwide Express
Veranderingstraject voor TNT-managers: realiseren duurzame kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen. Investering in HR-functie van management ter ondersteuning omzetontwikkeling.

KLM
Herinrichting Technische Opleiding voor vliegtuigonderhoudsmonteurs. Ontwikkelen en implementeren van nieuw ‘design’ en curriculum voor ‘Mechanics’ en ‘Avionics’. Kwaliteitseisen betreffende resultaten, structuur, capaciteit en nieuwe media zijn reden voor herinrichting.

Ministerie van Veiligheid en Justitie: HRM-investeringen

 • Leergang voor (her-)positionering stafdienst P&O en professionalisering P&O-functionarissen op basis van ‘Integraal management’. Ontwikkeling organisatiescan voor diagnose en interventie.
 • Leergang ‘Personeelsmanagement’ voor ontwikkeling HRM-taken lijnmanagers en afstemming taken stafdiensten. Analyse bedrijfsvoering resulteerde in arrondissementaal plan van aanpak.
 • Leergang ‘Arbeidsverzuim’ voorkomen en terugdringen verzuim in Justitieorganisatie. Onderzoek naar verzuimfactoren per Justitiesector. Veranderingstraject voor circa 2000 managers.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Veranderingstraject ‘Systeemgericht handhaven’: invoering nieuw beleidskader voor de taakstelling van de Arbeidsinspectie. Organisatieontwikkeling en training voor managers en inspecteurs. 

Deloitte
Veranderingstraject voor accountants in sector van Midden- en Kleinbedrijf. Traject richt zich primair op attitude en vaardigheden om de adviesrol te ontwikkelen en te integreren in cliëntrelaties.

Nederlandse Spoorwegen
Onderzoek naar beschrij­ving en indeling van circa 1500 functies. Aanleiding is een reorganisatie en vernieuwing van functiewaarderingssysteem. Operationeel beleidsplan beschrijft de uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie op het gebied van functiebeschrijven en -waarderen.

Provinciale overheden
Onderzoek richt op provinciale milieutaken, structuur en typen milieufuncties én op het opleidingsaanbod van regionale milieufuncties. Functie-informatie en regionale opleidingsaanbod toegankelijk maken voor milieumanagers, provinciale medewerkers en P&O-functionarissen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ontwikkelen introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Programma richt zich op: integratie van activiteiten van Voorlichting, P&O, Directie, Staf op verschillende niveaus in de organisatie.

Unie van Waterschappen
Begeleiding project voor ontwikkeling en implementatie van opleidingsplannen voor deelnemende Waterschap­pen. Stimuleren andere Waterschappen tot ontwikkelen/implementeren eigen plannen.


BESTUURS & ADVIESFUNCTIES

 • 1986 – heden : Advisering non-profit organisaties voor internationaal jongerenwerk en samenlevingsthema’s (onderzoek, ontwikkeling en implementatie).
 • 2010 – 2012 : World Servants Research & Development, adviseur.
 • 1992 – 2010 : World Servants International, internationale hulpverleningsprojecten, voorzitter.
 • 1988 – 1995 : World Servants Europe, internationale hulpverleningsprojecten, voorzitter.